قیمت لوله فولادی

کارخانه تولیدکننده
لوله مبلیلوله گالوانیزه قزوین
لوله مانیسمان چین رده ۴۰لوله مانیسمان چین رده ۸۰
لوله داربستیلوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱۳۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱۶۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱۸۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۲۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۰۰۰

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۲۲۰۵۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۳۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۲۰۰۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴بنگاهشاخه-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲بنگاهشاخه-

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲۶۶.۹کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲۶۸.۶کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲۶۱۰.۷کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲۶۱۳.۴کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲۶۱۵.۲کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۶۱۸.۹کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲.۵۶۸.۲کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲.۵۶۱۰.۳کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲.۵۶۱۲.۹کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲.۵۶۱۶.۳کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲.۵۶۱۸.۵کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲.۵۶۲۳.۱کیلوگرم۲۶۵۰۰۰

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۵.۷۱کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۳کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۳کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۱.۶۹کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۷.۲۵کیلوگرم۲۲۱۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۳۲۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۴۲۵۰۰۰۰
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۶۷۵۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۹۵۰۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۱۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۳۳۵۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۲۱۷۵۰۰۰۰
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه۲۶۲۵۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه۴۱۱۰۰۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۳۴۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۴۴۰۰۰۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۷۰۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۹۶۵۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۰۹۵۰۰۰۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۳۸۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۲۵۷۵۰۰۰
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۲۷۷۰۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۴۱۵۰۰۰۰۰