قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲ لوله صنعتی در کارخانه۲۰۲۶۶.۴۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۵۲۶۷.۴کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۲۲۶۹.۴۱۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲۲۶۱۲.۴۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه۴۸۲۶۱۴.۲۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۳۲۶۱۸.۶۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت  ۱/۲ ۲ لوله صنعتی در کارخانه۷۶۲۶۲۲.۴۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه۸۸۲۶۲۵.۹۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۳/۵ لوله صنعتی در کارخانه۱۰۱۲۶۲۹.۶۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه۱۱۴۲۶۳۳.۵۵۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۵۲.۵۶۹.۳۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۲۲.۵۶۱۱.۸۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۱/۴  ۱  لوله صنعتی در کارخانه۴۲۲.۵۶۱۵.۵۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه۴۸۲.۵۶۱۷.۸۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت  ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۳۲.۵۶۲۳.۲۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۱/۲ ۲ لوله صنعتی در کارخانه۷۶۲.۵۶۲۸کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه۸۸۲.۵۶۳۲.۴۵۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۳/۵ لوله صنعتی در کارخانه۱۰۱۲.۵۶۳۷.۱۲۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه۱۱۴۲.۵۶۴۱.۹۵۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰