قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۶۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۸۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۱۰۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۶۰۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۶۰۰۰