قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۳۸۵۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۳۸۵۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
نبشی ۷۶۶کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
نبشی ۷۷۶کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
نبشی ۸۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۳۷۵۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۴۴۵۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۴۴۵۰۰