قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲ تیر ۱۴۰۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرم۱۶۱۵۰۰
نبشی ۵۴۶کیلوگرم۱۶۱۵۰۰
نبشی ۵۵۶کیلوگرم۱۶۱۵۰۰
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۷۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۷۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۶۶کیلوگرم۱۶۱۵۰۰
نبشی ۸۷۶کیلوگرم۱۶۱۵۰۰
نبشی ۸۸۶کیلوگرم۱۶۱۵۰۰
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۶۲۵۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲ تیر ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۵۸۵۰۰

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲ تیر ۱۴۰۰

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۳۵۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۳۵۰۰