قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۶۴۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۷۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۶۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۸۷۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۸۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۷۲۰۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۴۰۰

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰