قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۲.۵۶کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
نبشی سایز ۴۲.۵۶کیلوگرم۱۹۴۰۰۰
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۸۶۰۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۹۲۰۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۸۶۰۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۸۵۰۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرم۱۸۵۰۰۰
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۸۷۰۰۰
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرم۱۹۶۰۰۰
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۲۱۲۶کیلوگرم۱۸۵۰۰۰
نبشی سایز ۱۵۱۵۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن (kg)سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۴ناودانی ۶۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۸ناودانی ۸۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۱۰۰۰
۳۸ناودانی ۱۰۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۱۰۰۰
۴۸ناودانی ۱۲۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۲۰۰۰
۶۵ناودانی ۱۴۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۲۰۰۰
۸۰ناودانی ۱۶۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۲۰۰۰
۲۰۰ناودانی ۱۸۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۰ناودانی ۲۰۱۲ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲ناودانی ۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۶۰۰۰
۱۲۷ناودانی ۱۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۶۰۰۰
۱۶۰ناودانی ۱۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۶۰۰۰
۱۹۰ناودانی ۱۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۶۰۰۰
۲۲۵ناودانی ۱۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۶۰۰۰
۲۷۰ناودانی ۱۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۰ناودانی ۲۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۲۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۲۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۲۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۳۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۳۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
سپری ۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید