قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۵۹۵۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۵۹۵۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
نبشی سایز ۶۴۶کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
نبشی سایز ۷۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۸۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۱۰۱۰۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰