قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۵۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۵۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۷۶۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۷۷۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۸۶۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۸۷۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۸۸۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۰۹۰۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۴۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۶۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
ناودانی ۱۶۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۳۰۰۰

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۸۵۰۰
سپری ۵۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۱۸۵۰۰