قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۵ مهر ۱۳۹۹

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۵۴۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۵۵۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۳۷۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۷۶۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۷۷۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۸۶۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۸۷۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۸۸۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۳۷۰۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۲۸۵۰۰

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰