قیمت لوله فولادی

کارخانه تولیدکننده
لوله مبلیلوله گالوانیزه قزوین
لوله مانیسمان چین رده ۴۰لوله مانیسمان چین رده ۸۰
لوله داربستیلوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۲۰۲۰۰
۱۳۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۲۰۲۰۰
۱۶۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۲۰۲۰۰
۱۸۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۲۰۲۰۰
۲۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۲۰۲۰۰

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۳۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۱۶۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم۱۶۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴بنگاهشاخه۲۵۰۰۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲بنگاهشاخه۲۸۵۰۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲۶۶.۹کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲۶۸.۶کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲۶۱۰.۷کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲۶۱۳.۴کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲۶۱۵.۲کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۶۱۸.۹کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲.۵۶۸.۲کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲.۵۶۱۰.۳کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲.۵۶۱۲.۹کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲.۵۶۱۶.۳کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲.۵۶۱۸.۵کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲.۵۶۲۳.۱کیلوگرم۲۱۵۰۰۰

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۵.۷۱کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۳کیلوگرم۱۷۴۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۳کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۱.۶۹کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۷.۲۵کیلوگرم۱۷۱۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۲۴۰۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۳۴۰۰۰۰۰
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۵۸۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۷۴۵۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۷۷۰۰۰۰۰
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۰۳۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۱۷۱۰۰۰۰۰
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه-
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه-

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۳۵۰۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۴۰۰۰۰۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۶۶۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۸۴۰۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۹۴۰۰۰۰۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۲۹۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۱۹۰۰۰۰۰
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۳۶۸۰۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه-