قیمت لوله فولادی

کارخانه تولیدکننده
لوله مبلیلوله گالوانیزه قزوین
لوله مانیسمان چین رده ۴۰لوله مانیسمان چین رده ۸۰
لوله داربستیلوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
۱۳۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
۱۶۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
۱۸۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
۲۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۹۱۰۰۰

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۲۲۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۳۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۲۱۴۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم۲۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴بنگاهشاخه۳۲۱۰۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲بنگاهشاخه۳۷۵۰۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲۶۶.۹کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲۶۸.۶کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲۶۱۰.۷کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲۶۱۳.۴کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲۶۱۵.۲کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۶۱۸.۹کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۲.۵۶۸.۲کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۲.۵۶۱۰.۳کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۲.۵۶۱۲.۹کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۲.۵۶۱۶.۳کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۲.۵۶۱۸.۵کیلوگرم۲۸۰۵۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲.۵۶۲۳.۱کیلوگرم۲۸۰۵۰۰

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۵.۷۱کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۳کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۳کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۱.۶۹کیلوگرم۲۲۱۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۷.۲۵کیلوگرم۲۲۱۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۳۲۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۴۰۵۰۰۰۰
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۷۱۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۸۴۰۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۸۸۵۰۰۰۰
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۲۵۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه۲۵۱۰۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه۳۴۱۰۰۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۴۱۰۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۵۱۰۰۰۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۷۶۵۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۱۰۱۵۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۱۹۵۰۰۰۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۴۹۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۳۶۰۰۰۰۰
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۲۹۷۵۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۴۲۵۰۰۰۰۰