قیمت میلگرد ساده

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
۱ ۱۲ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۲۰۰
۲ ۱۴ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۳ ۱۶ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۴ ۱۸ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۵ ۲۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۶ ۲۲ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۷ ۲۳ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۸ ۲۵ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۹ ۲۶ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۰ ۲۸ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۱ ۳۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۲ ۳۲ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۳ ۳۴ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۴ ۳۶ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۵ ۳۸ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۶ ۴۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۷ ۴۵ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰
۱۸ ۵۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۱۳۰۰۰