قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۲۳ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی