قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۰

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۷۷۰۰۰