قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۶ آذر ۱۴۰۰

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-