قیمت میلگرد ساده

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
۱ ۱۲ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۶۰۰
۲ ۱۴ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۳ ۱۶ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۴ ۱۸ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۵ ۲۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۶ ۲۲ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۷ ۲۳ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۸ ۲۵ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۹ ۲۶ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۰ ۲۸ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۱ ۳۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۲ ۳۲ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۳ ۳۴ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۴ ۳۶ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۵ ۳۸ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۶ ۴۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۷ ۴۵ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰
۱۸ ۵۰ ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم ۸۲۰۰