قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۳۴۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۴۴۰۰۰۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۷۰۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۹۶۵۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۰۹۵۰۰۰۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۳۸۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۲۵۷۵۰۰۰
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۲۷۷۰۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۴۱۵۰۰۰۰۰