قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۱۸۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۳۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم-
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲۶۱۴بنگاهشاخه۲۶۵۰۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲بنگاهشاخه۳۰۰۰۰۰۰