قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۱۷۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۵۰۰
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۶۵۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۶۷۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۱۶۷۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۳۵۰۰
پروفیل ۲۰ z۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۳۷۰۰
پروفیل ۲۲ z۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۳۷۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۹۶۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۷۵۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۹۶۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۷۵۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۹۷۵۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۶۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۹۶۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۹۶۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۷۵۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۹۶۰۰۰