قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۴۱۲۱۵۵کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
 پروفیل زد (z) 18۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۲.۵۶۴۳کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 18۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰