قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۱۶۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۱۶۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۳۱۲۱۵۵کیلوگرم۲۱۶۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
 پروفیل زد (z) 18۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۲.۵۶۴۳کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۲۰۰
پروفیل زد (z) 18۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۱۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۱۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۱۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۱۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰