قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۱

سایز قوطی (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۱۰۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۱۲۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۱۵۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۱۵۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۱۹۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۳۳۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲۴۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۳۸۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۹۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۳۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۴۲۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۴۲.۵۶کیلوگرم۲۳۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۴۳۶کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۴۱۳۶کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۹۳۶کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۵۱۳۶کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۵۶۳۶کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۱۳۶۳۱۲کیلوگرم۲۳۰۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۱۴۷۳۱۲کیلوگرم۲۳۰۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۱۵۵۳۱۲کیلوگرم۲۳۰۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۱

ارتفاع زد (cm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۳۰۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
 پروفیل زد (z) 18۳۸۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۳۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۱۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۳۰۰۰
پروفیل زد (z) 22۴۳۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۳۰۰۰
پروفیل زد (z) 18۴۶۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۹۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۰۰۰
پروفیل زد (z) 22۵۲۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۰۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۱

نوع پروفیلکد محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۴۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶۲۶.۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۳۰۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰