قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۴۴۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۳۱۲۱۵۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
 پروفیل زد (z) 18۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۲.۵۶۴۳کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۲۰۰
پروفیل زد (z) 18۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۵۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۵۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۵۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۵۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰