قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

سایز قوطی (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۱۰۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۱۲۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۱۵۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۱۵۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۱۹۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۳۳۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲۴۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۳۸۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۹۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۳۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۴۲۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۴۲.۵۶کیلوگرم۲۲۳۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۴۳۶کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۴۱۳۶کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۹۳۶کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۵۱۳۶کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۵۶۳۶کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۱۳۶۳۱۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۱۴۷۳۱۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۱۵۵۳۱۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

ارتفاع زد (cm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۳۰۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۲۰۰۰
 پروفیل زد (z) 18۳۸۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۴۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۱۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۴۰۰۰
پروفیل زد (z) 22۴۳۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۴۰۰۰
پروفیل زد (z) 18۴۶۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۹۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 22۵۲۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۵۰۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

نوع پروفیلکد محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۷۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۷۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۷۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۴۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۷۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۷۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶۲۶.۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۳۰۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۷۰۰۰