قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۲۴۸۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۳۴۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۳۴۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۰۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۲۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۲۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۰۰۰
پروفیل ۲۰ z ۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۲۰۰
پروفیل ۲۲ z ۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۴۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۵۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۵۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۵۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۵۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۵۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۵۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۵۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۵۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۵۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۵۰۰