قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۱۴۴۲۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۱۳۷۲۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۱۳۷۲۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم-
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۲۰ z۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۲۲ z۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۰۰۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۰۲۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۰۰۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۰۲۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۰۰۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۰۲۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۰۰۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۰۰۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۰۲۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۰۰۰۰۰