قیمت تیرآهن

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه-
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه۲۲۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه۲۵۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه-
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه-
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه-
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه-
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه-

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم-
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۱۰۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۰۸۶۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم-
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم-
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۰۳۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم-
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخهتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۵شاخهتماس بگیرید
۲۰۱۲۲۶۵شاخهتماس بگیرید
۲۲۱۲۳۲۵شاخهتماس بگیرید
۲۴۱۲۳۶۰شاخهتماس بگیرید
۲۷۱۲۴۳۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخه۱۱۵۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخه۱۳۵۵۰۰۰۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۱کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۳۰کیلوگرم۷۷۰۰۰

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۰شاخه۷۴۷۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۰شاخه-
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۶۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۵۰شاخه-
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه-

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۷کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۲کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید