قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم-
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۱۰۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۰۸۶۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم-
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم-
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۰۳۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم-
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-