قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۶۵۰۰
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۶۵۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۶۷۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۱۶۷۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۳۵۰۰
پروفیل ۲۰ z۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۳۷۰۰
پروفیل ۲۲ z۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۳۷۰۰