قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم-
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۲۰ z۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰
پروفیل ۲۲ z۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۳۲۲۰۰