قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۱۵۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۱۷۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۱۱۷۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۰۶۵۰۰
پروفیل ۲۰ z۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۰۶۷۰۰
پروفیل ۲۲ z۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۰۶۷۰۰