قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۲۲۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۱۵۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۱۵۰۰۰