قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۳۹۹

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۱۴۹۵۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۱۴۹۵۰۰