قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۱۷۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۱۷۰۰۰