قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۲.۵۶کیلوگرم۱۹۳۰۰۰
نبشی سایز ۴۲۶کیلوگرم۱۹۱۰۰۰
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۹۳۰۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۸۶۰۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۹۲۰۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۹۰۰۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۱۲۱۲۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۱۵۱۵۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن (kg)سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۴ناودانی ۶۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۸ناودانی ۸۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۳۸ناودانی ۱۰۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۴۸ناودانی ۱۲۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۶۵ناودانی ۱۴۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۵۰۰۰
۸۰ناودانی ۱۶۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۱۹۸۰۰۰
۲۰۰ناودانی ۱۸۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۰ناودانی ۲۰۱۲ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲ناودانی ۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
۱۲۷ناودانی ۱۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۱۶۰ناودانی ۱۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۱۹۰ناودانی ۱۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۵ناودانی ۱۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۷۰ناودانی ۱۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۵۰۰۰
۳۱۰ناودانی ۲۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۴۵۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۳۸۰۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۳۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۳۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
سپری ۴۶انبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۴۰۰۰
سپری ۵۶انبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۴۰۰۰
سپری ۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید