قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن (kg)سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۴ناودانی ۶۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۸ناودانی ۸۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۳۸ناودانی ۱۰۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۴۸ناودانی ۱۲۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۶۵ناودانی ۱۴۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۵۰۰۰
۸۰ناودانی ۱۶۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرم۱۹۸۰۰۰
۲۰۰ناودانی ۱۸۶ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۰ناودانی ۲۰۱۲ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری سبکانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲ناودانی ۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
۱۲۷ناودانی ۱۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۱۶۰ناودانی ۱۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۱۹۰ناودانی ۱۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۵ناودانی ۱۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۷۰ناودانی ۱۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۱۵۰۰۰
۳۱۰ناودانی ۲۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۲۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۴۵۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۴۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۶۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرم۳۸۰۰۰۰
۳۵۰ناودانی ۲۸۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵۰ناودانی ۳۰۱۲ متری هم وزن اروپاانبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید