قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۴۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۶۶انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰
ناودانی ۱۶۱۲انبار آهن مللکیلوگرم۱۰۹۰۰۰