قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۵۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۵۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۷۶۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۷۷۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۸۶۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۸۷۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۸۸۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۰۹۰۰۰