قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
نبشی ۵۴۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
نبشی ۵۵۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی ۷۶۶کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی ۷۷۶کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی ۸۶۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
نبشی ۸۷۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
نبشی ۸۸۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰