قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال ۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۴۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم-
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰