قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم۳۴۱۴۰۰
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم۳۳۵۴۰۰
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۱۳۴۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۳۴۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۲۴۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۲۴۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۴۴۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۴۰۰
۱.۲۱رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۱.۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۲۱رولکیلوگرم۳۰۳۴۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰