قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۳ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۸۰۰
۴ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۸۰۰
۵ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۶ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۷ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۴۰۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۴۰۰
۹ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۵ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۷ ۱.۲ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۱۸ ۱.۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۱۹ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۲۱ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۳۰۰
۲۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۳۰۰
۲۳ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۴ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۵ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۲۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۹۵۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۹۵۰
۲۹ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۳۰ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۳۱ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۵۵۰
۳۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۵۵۰
۳۳ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۳۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۳۵ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۷ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۹ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۰ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۱ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۴۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۴۳ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۴۵۰
۴۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۴۵۰
۴۵ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۶ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۷ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۴۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۵۱ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۵۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۵۳ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۵۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۵۵ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۵۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۵۷ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۵۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۵۹ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۱ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۶۲ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۶۳ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۴ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۵ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۶۶ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۶۷ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۶۸ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰