قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۱

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال ۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰