قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۴۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۲ ۴۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۳ ۴۵ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۴ ۴۵ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۵ ۵۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۶ ۵۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان ۲۱۹۰۰
۷ ۶۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۸ ۶۰ رول ۱.۲ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۹ ۶۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۰ ۷۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۱ ۷۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۲ ۸۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۳ ۸۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۴ ۹۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۵ ۹۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۶ ۱ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۷ ۱ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۸ ۵۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار تهران -
۱۹ ۶۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار تهران -