قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۴۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم-
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰