قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۳۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۴۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۳۰۰۰
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰