قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم-
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۴۵۱رولکیلوگرم-
۰.۴۵۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۵۱رولکیلوگرم-
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۶۱رولکیلوگرم-
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۷۱رولکیلوگرم-
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۸۱رولکیلوگرم-
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۹۱رولکیلوگرم-
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم-
۱۱رولکیلوگرم-
۱۱.۲۵رولکیلوگرم-
۱.۲۵۱رولکیلوگرم-
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم-
۱.۵۱رولکیلوگرم-
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم-
۲۱رولکیلوگرم-
۲۱.۲۵رولکیلوگرم-