قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۳ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۴ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۵ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۷ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۹ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۵ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۷ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۸ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۹ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۲۰ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۲۱ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۲۲ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۲۳ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۵ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۶ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۸۰۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۸۰۰
۲۹ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۴۰۰
۳۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۴۰۰
۳۱ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۳ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۵ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۷ ۱ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۸ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۹ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۴۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۴۱ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۳۰۰
۴۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۳۰۰
۴۳ ۲ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۴۴ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۴۵ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۷ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۸ ۰.۴۵ رول ۰.۴۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۹۵۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۹۵۰
۵۱ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۵۵۰
۵۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۵۵۰
۵۳ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۵۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۵۵ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۷ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۹ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۶۰ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۶۱ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۶۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۶۳ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۴۵۰
۶۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۴۵۰
۶۵ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۶۶ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰