قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم۳۴۴۴۰۰
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم۳۳۷۴۰۰
۰.۴۵۱رولکیلوگرم۳۳۰۴۰۰
۰.۴۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۲۷۹۰۰
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۱۶۴۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۷۴۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۵۴۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۵۴۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰
۱.۲۵۱رولکیلوگرم۲۶۶۴۰۰
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۲۱رولکیلوگرم۳۰۳۴۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰