قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۳ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۴ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۵ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۶۶۰
۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۶۶۰
۷ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۲۶۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۲۶۰
۹ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۹۶۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۹۶۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۵۶۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۵۶۰
۱۵ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۷ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۳۶۰
۱۸ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۳۶۰
۱۹ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۲۰ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۲۱ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۴۶۰
۲۲ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۴۶۰
۲۳ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۵ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۶ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۱۶۰۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۱۶۰۰
۲۹ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۱۲۰۰
۳۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۱۲۰۰
۳۱ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۹۰۰
۳۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۹۰۰
۳۳ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۵ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۵۰۰
۳۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۵۰۰
۳۷ ۱ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۸ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۹ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۳۰۰
۴۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۳۰۰
۴۱ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۴۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۴۳ ۲ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۴۰۰
۴۴ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۴۰۰
۴۵ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۷ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۸ ۰.۴۵ رول ۰.۴۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۱۷۵۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۱۷۵۰
۵۱ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۱۳۵۰
۵۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۱۳۵۰
۵۳ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۱۰۵۰
۵۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۱۰۵۰
۵۵ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۵۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۵۷ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۶۵۰
۵۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۶۵۰
۵۹ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۰ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۱ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۴۵۰
۶۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۴۵۰
۶۳ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۵ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۵۵۰
۶۶ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۵۵۰