قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرم۲۸۰۶۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۷۶۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۲۴۶۶۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۶۶۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۱.۲۵۱رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۴۱۶۰۰
۲۱۲۵رولکیلوگرم۲۳۰۶۰۰
۲۱رولکیلوگرم۲۳۰۶۰۰