قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۳ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۰۴۰۰۰
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۰۹۰۰۰
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۷۰۰۰
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۷۰۰۰
ورق ۱.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-