قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۳۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰