قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۸۱۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۱۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۸۰۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۰۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰