قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۱رولعرض ۱کیلوگرم-
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم-