قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۲۷۹۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۸۹۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۱۶۹۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۱۶۹۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۰۹۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۰۹۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۸۹۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۹۹۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۷۹۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۸۹۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۸۹۰۰