قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۳ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۲۵۰۰۰
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۵۰۰۰
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۰۸۰۰۰
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۹۴۰۰۰
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۴۰۰۰
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۸۱۰۰۰
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۱۰۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۷۰۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۷۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۷۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۷۰۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۹۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۱.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-