قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۵۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۰۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۸۵۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۶۸۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۵۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۶۰۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۲۶۲۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۲۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۶۰۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۶۰۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۶۵۰۰۰