قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۲ ۰.۲۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳ ۰.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۴ ۰.۲۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۵ ۰.۳ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۶ ۰.۳۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۹ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۰ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۱ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۱۵۰۰
۱۲ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۱۵۰۰
۱۳ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۴ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۱۵ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۱۱۰۰
۱۶ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۱۱۰۰
۱۷ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۸ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۹ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۰ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۱ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۴۰۰
۲۲ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۴۰۰
۲۳ ۱ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۴ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۲۰۰
۲۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۲۰۰
۲۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۹ ۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۳۰۰
۳۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۳۰۰
۳۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۳۳ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۵ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۱۶۰۰
۳۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۱۶۰۰
۳۷ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۸ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۹ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۱۲۰۰
۴۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۱۲۰۰
۴۱ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۹۰۰
۴۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۹۰۰
۴۳ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۵ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۵۰۰
۴۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۵۰۰
۴۷ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۸ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۹ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۳۰۰
۵۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۳۰۰
۵۱ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۵۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۵۳ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۴۰۰
۵۴ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۴۰۰
۵۵ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۵۶ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۵۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۹ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۶۵۰
۶۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۶۵۰
۶۱ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۳ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۲۵۰
۶۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۲۵۰
۶۵ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۹۵۰
۶۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۹۵۰
۶۷ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۶۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۶۹ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۵۵۰
۷۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۵۵۰
۷۱ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۲ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۳ ۱.۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۴ ۱.۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۳۵۰
۷۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۳۵۰
۷۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۹ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۴۵۰
۸۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۴۵۰
۸۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۸۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -