قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۲ ۰.۲۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳ ۰.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۴ ۰.۲۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۵ ۰.۳ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۶ ۰.۳۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۹ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۰ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۱ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۷۰۰
۱۲ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۷۰۰
۱۳ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۴ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۱۵ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۳۰۰
۱۶ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۳۰۰
۱۷ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۱۸ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۱۹ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۰ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۱ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۲ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۳ ۱ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۲۴ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۲۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۹ ۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۳۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۳۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۳۳ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۵ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۸۰۰
۳۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۸۰۰
۳۷ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۸ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۹ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۴۰۰
۴۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۴۰۰
۴۱ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۳ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۵ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۸ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۹ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۵۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۵۱ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۳۰۰
۵۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۳۰۰
۵۳ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۵۴ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۵۵ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۵۶ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۵۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۹ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۸۵۰
۶۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۸۵۰
۶۱ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۳ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۴۵۰
۶۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۴۵۰
۶۵ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۶۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۶۷ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۶۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۶۹ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۱ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۷۲ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۷۳ ۱.۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۴ ۱.۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۳۵۰
۷۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۳۵۰
۷۹ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۸۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۸۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۸۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -