قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
ورق ۰.۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۸۱۰۰۰
ورق ۰.۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۰.۶ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۶ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۰.۸ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۸ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۹ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۱ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۶۸۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۶۸۰۰۰
ورق ۱.۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
ورق ۱.۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم-
ورق ۲ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم-