قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۱

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشانA1شاخه ۱۲ متریسادهکیلوگرم-