قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۵۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۲۵۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-