قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2۵.۵۰۰کیلوگرم۱۷۴۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2۷.۴۴کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2۱۰.۶۸کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۷.۴۴کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۱۰.۶۸کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۱۴.۵کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۱۸.۹کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۲۳.۹کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۲۹.۶کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۳۵.۶۴کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۴۵کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۵۸کیلوگرم-