قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-