قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2۵.۵۰۰کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2۷.۴۴کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2۱۰.۶۸کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۷.۴۴کیلوگرم۱۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۱۰.۶۸کیلوگرم۱۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۱۴.۵کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۱۸.۹کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۲۳.۹کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۲۹.۶کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۳۵.۶۴کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۴۵کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3۵۸کیلوگرم-