قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-