قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰۵.۵۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۷.۴۴
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۱۰.۶۸
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۷.۴۴
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۱۰.۶۸
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۱۴.۵
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۱۸.۹
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۲۳.۹
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۲۹.۶
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۳۵.۶۴
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۴۵
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-۵۸