قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۱۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۶۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۶۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-