قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۹۱۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم۹۱۵۰۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۲۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۲۵۰۰
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۱۵۰۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۱۵۰۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۱۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۱۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۱۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۱۰۰۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-