قیمت میلگرد کویر کاشان


برای خرید میلگرد کویر کاشان با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با کارشناسان فولاد کویر کاشان هماهنگی نمایید. بهترین قیمت به صورت لحظه ای و آنی در جداول زیر فولاد به روزرسانی می‌شود. محصولات کویر کاشان به صورت ساده، آجدار و کلاف می‏ باشد.

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۳۰۰۰۵
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰۷.۵
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۱۱
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-۱۴.۸
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-۱۹.۲
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۴۰۰۰۵
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۰۰۰۷.۵
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۰۰۰۱۱
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۱۴.۸
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۱۹.۲
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۲۴.۶
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۳۰
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۳۶
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۴۶.۴
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۵۸.۵
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۶۲
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۷۰
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۵۰۰۰۷۶
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۵۰۰۰۱۱۸