قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۶.۹۲۶کیلوگرم۳۴۳۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۸.۶۲۶کیلوگرم۳۴۳۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۱۰.۷۲۶کیلوگرم۳۴۳۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۱۳.۴۲۶کیلوگرم۳۴۳۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۱۵.۲۲۶کیلوگرم۳۴۳۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۱۸.۹۲۶کیلوگرم۳۴۳۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۸.۲۲.۵۶کیلوگرم۳۳۳۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۱۰.۳۲.۵۶کیلوگرم۳۳۳۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۱۲.۹۲.۵۶کیلوگرم۳۳۳۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۱۶.۳۲.۵۶کیلوگرم۳۳۳۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۱۸.۵۲.۵۶کیلوگرم۳۳۳۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۳.۱۲.۵۶کیلوگرم۳۳۳۰۰۰