وزن شمش فولادی

گریدcSiMnP(max)S(max)Cr(max)Ni(max)Cu(max)
۳SP۰.۱۴
۰.۲۲
۰.۱۵
۰.۳
۰.۴
۰.۶۵
۰.۰۴۰.۰۵۰.۳۰.۳۰.۳
۵SP۰.۲۸
۰.۳۷
۰.۱۵
۰.۳
۰.۵
۰.۸
۰.۰۴۰.۰۵۰.۳۰.۳۰.۳
ST37۰.۰۹
۰.۱۵
۰.۱۷
۰.۳۵
۰.۳۵
۰.۶۵
۰.۰۴۰۰.۰۴۰۰.۳۰.۳۰.۳
ST52۰.۱۷
۰.۲۲
۰.۳۵
۰.۵۵
۱.۳۰
۱.۶۰
۰.۰۳۵۰.۰۴۰۰.۳۰.۳۰.۳