علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

در نام گذاری علامت اختصاری میلگرد، هریک از حروف به چه معناست؟

J : به معنای میلگرد آج ۳۴۰ و یا طبق استاندارد قدیمی ( روسی) AII
L : آج ۳۵۰
C : به معنای میلگرد آج ۴۰۰ و یا طبق استاندارد قدیمی AIII
H : آج ۴۲۰
S : به معنای میلگرد آج ۵۰۰ و یا طبق استاندارد قدیمی AIIII
F : آج ۵۲۰
T : تولیدشده با فرآیند ترمکس
U : تولیدشده با فرآیند آلیاژی
A : مستحکم شده به روش توضیح داده ‌شده در استاندارد

سر تیتر ها پنهان
در نام گذاری علامت اختصاری میلگرد، هریک از حروف به چه معناست؟

قیمت میلگرد


هر یک از بسته‌های میلگرد باید دارای حداقل دو پلاک فلزی باشد که در آن نشانه گذاری‌ها در میلگرد توضیح داده می‌شود. که بر روی هر یک از پلاک‌های مزبور مشخصات زیر به صورتی خوانا حک و یا به صورتی که نتواند مخدوش شود نوشته شده باشد:

 • شماره بسته
 • نوع میلگرد (س ۲۴۰ , آج ۳۴۰,….)
 • نمره میلگرد(قطر اسمی بر حسب میلیمتر)
 • وزن بسته (برحسب کیلوگرم)
 • شماره ذوب یا بهر
 • نشانه تاییدیه کنترل کیفیت از سوی کارخانه سازنده
 • نام یا نشانه تجارتی کارخانه سازنده
 • علامت استاندارد ملی ایران

گواهینامه فنی
هر یک از محموله‌های بیش از ۲۵ تن باید دارای گواهینامه فنی صادره از طرف تولیدکننده باشند. این گواهینامه باید همراه محموله به مصرف کننده تحویل شود.


همه چیز در مورد میلگرد نرمال


قید موارد زیر در گواهینامه فنی الزامی است:

 • نام و نشانی کارخانه سازنده
 • شماره گواهینامه
 • تاریخ صدور گواهینامه
 • علامت مشخصه نوع میلگرد
 • شماره ذوب یا بهر
 • نمره ( قطر اسمی) میلگرد
 • طول اسمی شاخه‌ ها
 • تعداد بسته‌ ها
 • مشخصات فنی شیمیایی شامل ترکیبات شیمیایی و کربن معادل
 • مشخصات مکانیکی
 • رنگ انتخابی برای مقطع میلگرد
 • نوع علامت حک شده و به کار رفته بر روی پلاک‌ های الصاقی

در این صفحه به علامت حک شده کارخانه‌های مهم و تصویری از آن برای شناسایی خریداران محترم می‌پردازیم:

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد آذر فولاد امین

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد آریا فولاد تاکستان

طریقه تشخیص میلگرد آریا فولاد تاکستان، علامت حک شده (AFT-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه یزد

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد سیرجان حدید جنوب

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد سیما فولاد جهان

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیما فولاد جهان، علامت حک شده (SFJ-TC) بر روی میلگردها میباشد.

علامت اختصاری میلگرد شاهین بناب

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد صبا فولاد زاگرس

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد صنایع فولاد کرمان

طریقه تشخیص میلگرد صنایع فولاد کرمان، علامت حک شده (KSMRCO) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ارگ تبریز

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد اروند

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد اروند، علامت حک شده (ARVAND-CT) بر روی محصولات است.

علامت اختصاری میلگرد فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد الماس تاکستان

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد الماس تاکستان، علامت حک شده (AT-JU) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ایوان

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آریا ذوب

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آلیاژی ایرانیان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آلیاژی ایرانیان، علامت حک شده (IASCO-CU) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آناهیتا گیلان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد بافق یزد

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد بردسیر کرمان

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می‌باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است.

علامت اختصاری میلگرد فولاد پرشین

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد خرمدشت تاکستان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان، علامت حک شده (FKHT-JU) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد درپاد تبریز

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد راد همدان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد روهینا جنوب

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد جهان فولاد سیرجان

طریقه تشخیص میلگرد جهان فولاد سیرجان، علامت حک شده (SJSCO) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد شاهرود

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد شمس سپهر

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ظفر بناب

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد قائم پروفیل رازی (شهرضا)

طریقه تشخیص میلگرد فولاد قائم شهرضا، علامت حک شده (GHAEMPR-TC) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کویر کاشان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کیان ابهر

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کیان ابهر، علامت حک شده (KFA-TC) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کیان کاشان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کیان کاشان، علامت حک شده (KIAN-HT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد مهیار اردبیل

طریقه تشخیص میلگرد فولاد مهیار اردبیل، علامت حک شده (MIM-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ناب تبریز

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ناب تبریز، علامت حک شده (FNT-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد نورد گیلان

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد گیلان، علامت حک شده (NFGCO-UJ) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد نورد یزد

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد هشترود

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد هیربد

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می‌باشد.

علامت اختصاری میلگرد مجتمع فولاد خراسان(فولاد نیشابور)

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد نیک صدرای توس

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می‌باشد.

اصول نام‌گذاری میلگردها

به‌طورکلی علائم حک‌شده بر روی میلگردها مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ شامل سه پارامتر است:

نام کارخانه‌ی تولیدکننده: که این نام می‌تواند نام کامل، مخفف و یا حروف اول نام کارخانه‌ی تولیدی یا شرکت سازنده باشد.

سایز میلگرد (اندازه قطر آن): یکی از شماره‌های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۰ که نشان‌دهنده‌ی قطر (سایز) میلگرد است.

استاندارد مربوطه به فرآیند تولید و ترکیبات شیمیایی میلگرد: دو حرف آخر این علائم نشان‌دهنده‌ی مهم‌ترین خصوصیات میلگرد است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

چرا دو حرف آخر علائم میلگردها این‌قدر مهم است؟
همواره مقاطع به ۴ روش نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی و ترمکس و تحت استانداردهای آمریکا ASTM و IOS، ژاپن JIS، اروپائی DIN, EN و… تولید می‌شوند.

دو حرف پایانی حک شده بر روی میلگردها، فرآیند تولید به روش آلیاژی یا ترمکس و همچنین ترکیب شیمیایی موجود در فرآیند تولید میلگرد را نشان می‌دهد که میزان مقاومت میلگرد با توجه به کربن و سایر ترکیبات آن را مشخص می‌کند.