جدول وزنی میلگرد

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۸۵
۱۰۷.۸
۱۲۱۱
۱۴۱۵
۱۶۲۰
۱۸۲۵
۲۰۳۰
۲۲۳۷
۲۵۴۷
۲۸۵۸
۳۰۶۶
۳۲۷۵
۳۴۸۵
۳۶۹۵
۳۸۱۰۶
۴۰۱۱۸